Privacy verklaring

Privacy Verklaring

Deze privacy verklaring beschrijft welke gegevens door ons worden verzameld, waar deze voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij deze gegevens opslaan, hoe deze worden beveiligd, en welke rechten je hebt met betrekking tot de verstrekte persoonsgegevens.

Verantwoordelijke : Diamond Solar Solutions BV met maatschappelijke zetel te Hoogkouterbaan 52, 9450 Haaltert, ingeschreven bij de KBO met nummer 0549.911.608 (hierna: "Verantwoordelijke", “Wij”, "Ons" of “DSS/MBT”).

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens aangaande een identificeerbaar persoon. We verzamelen de volgende persoonsgegevens: naam, factuuradres, afleveradres, e-mail, telefoonnummer, IP-adres, informatie over uw aankoop.

Deze persoonsgegevens worden verzameld via de website, als u een account aanmaakt, een aankoop doet, of zich inschrijft via de nieuwsbrief.

 

Over de gegevensverwerking van DSS/MBT

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven. U ontvangt nieuwsbrieven en/of andere marketing-gerelateerde materialen van ons, met betrekking tot onze diensten en producten, indien u hiervoor uw toestemming hebt gegeven ( inschrijving nieuwsbrief), of voor zover wij hierbij een gerechtvaardigd belang hebben ( u heeft een bestelling geplaatst).

 

Webwinkelsoftware van Jouwweb.nl

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Jouwweb.nl. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Jouwweb.nl heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Jouwweb.nl is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Jouwweb.nl maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

 

Payment processor Multisafepay

Voor het afhandelen van een deel van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van MultiSafepay. MultiSafepay verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. MultiSafepay behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. MultiSafepay bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

E-mailings met Mailcampaigns

U ontvangt nieuwsbrieven en/of andere marketing-gerelateerde materialen van ons, met betrekking tot onze diensten en producten, indien u hiervoor uw toestemming hebt gegeven, of voor zover wij hierbij een gerechtvaardigd belang hebben.

Wij versturen e-mails en nieuwsbrieven met Jouwweb.nl. Jouw naam en e-mailadres worden daarvoor gebruikt. Jouwweb.nl zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website, of de Jouwweb.nl servers is verzonden zie je een ‘unsubscribe’ link. Indien je hier gebruik van maakt, ontvang je onze nieuwsbrief niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door Jouwweb.nl beveiligd opgeslagen. Jouwweb.nl maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Jouwweb.nl behoudt zich het recht voor om deze (geanonimiseerde) gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

Mailverkeer

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten Telenet. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Zij hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Verzenden en logistiek

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Bpost en Mondial Relay voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met Bpost en Mondial Relay delen. Bpost heeft middels de Algemene Voorwaarden Pakketten, zich verbonden om aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te voldoen. Mondial Relay gebruikt de gedeelde gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Mondial Relay onderaannemers inschakelt, worden de gegevens ook aan deze partijen ter beschikking gesteld.

 

Personalisatie

Voor de productie van een gepersonaliseerd cadeau, geef je ons jouw personalisatie gegevens. Dat kunnen foto’s zijn via mail, of een persoonlijke tekst. Alle personalisaties worden door DSS/MBT zelf uitgevoerd en worden nooit doorgegeven aan derden. Ook deze gegevens worden bij DSS/MBT op eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid behandeld. 

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat jij aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd. De personalisatie gegevens worden 36 maanden bewaard, en dan definitief vernietigd.

 

Jouw rechten

Op grond van de geldende Belgische, Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kan beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen om je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

 

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens totdat je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op vergetelheid 

U heeft het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn gewist, met uitzondering van de wettelijke verwerkingsverplichting.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van DSS/MBT. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

 

Contact

Voor vragen over ons privacybeleid vind je hier onze contactgegevens:

Made by Trieneke, info@madebytrieneke.be, Tel. 0472 42 91 74
Hoogkouterbaan 52, 9450 Haaltert.

Contactpersoon voor privacyzaken : Dimitri De Rijck

 

Voor vragen over jouw privacy kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

https://www.privacycommission.be/nl

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie van ons privacybeleid. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden was 24/08/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Enkel de meest recente versie van de policy is van toepassing op het gebruik van de website.